`•.,¸¸,.•´¯Oyun, program ve bilgisayar¯`•.,¸¸,.•´

 

Oyun,program ve bilgisayar hakkında herşey burda


 
AnasayfaKapıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ingilizce dersinin amacı

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
dj_mami
Paylaşımcı üye
Paylaşımcı üye
dj_mami

Mesaj Sayısı : 338
Tecrübe Puanı : 589
Üye Tecrübesi : 12
Kayıt tarihi : 20/10/09

MesajKonu: ingilizce dersinin amacı   Perş. Kas. 26, 2009 9:38 pm

I. Genel Amaçlar :

Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. ****** inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan ****** Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini vatanını, milletini seven ve daime yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerek bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

II. Özel Amaçlar :

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

I. Genellik ve Eşitlik :

Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve. din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

II. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları :

Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

III. Yöneltme :

Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.

Milli Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir.

Yöneltmede ve başarının ölçmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.

IV. Eğitim Hakkı :

Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.

V. Fırsat ve İmkan Eşitliği :

Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.

Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için ön tedbirler alınır.

VI. Süreklilik :

Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.

VII. ****** İnkılâp ve İlkeleri ve ****** Milliyetçiliği :

Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili olan programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde ****** İnkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan ****** milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlâk ve manevi kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel bir tür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırı kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dilinin de zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla ****** Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

VIII. Demokrasi Eğitimi :

Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan ****** milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

I.. Laiklik :

Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

X. Bilimsellik :

Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.

Eğitimde verimliliğin arttırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve desteklenir.

XI. Planlılık :

Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim-insangücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.

Eğitim kurumlarının yer. personel, bina. tesis ve ekleri, donatım, araç gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması verimli olarak işletilmesi sağlanır.

XII. Karma Eğitim :

Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.

XIII. Okul İle Ailenin İşbirliği :

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır.

Bu maksatla okularda okul-aile birlikleri kurulur. Okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

XIV. Her Yerde Eğitim :

Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.

Resmi özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

ANADOLU LİSELERİNİN KURULUŞ AMACI :

1. Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan Anadolu Liseleriyle Galatasaray Lisesi ve İstanbul Lisesi arnacı, öğrencilerin bir yabancı dil öğrenmelerini, bu dille orta öğrenimlerini tamamlamalarını ve yüksek öğrenimlerini yurt içinde ve dışında bu dilden de faydalanarak daha verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak, onlara milliyetçi müsbet kültür ve uygar görüş kazandırmaktır.

LANADOLU LİSELERİNDE İNGİLİZCE DERSİNİN AMAÇLARI :

A. Genel Amaçlar

l . İngilizceyi normal hızda konuşulduğunda anlayabilme,

2. Anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşabilme,

3. İngilizce bir parçayı sesli ve sessiz okuduğunda doğru olarak anlayabilme,

4. Duygu, düşünce ve izlenimlerini yazıyla açık ve anlaşılır bir şekilde İngilizce ifade edebilme,

5. İngilizcenin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkında olma,

6. İngilizce iletişim kurmaya istekli olma,

7. Farklı kültür ve kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme,

8. İngilizce öğrenimi süresince ve mezuniyetinden sonra dili öğrenmede kararlı olma.

B. Özel Amaçlar :

Anadolu Liselerindeki İngilizce öğretim birbirini takip eden üç devre içinde gerçekleştirilir.

l . Başlangıç Devresi (Hazırlık Sınıfı-Ortaokul l . Sınıf)

2. Orta Devre (Ortaokul II. ve III. Sınıflar)

3. İleri Devre (Lise I. II. ve III Sınıflar).

1. Başlangıç Devresinin Amaçlan (Hazırlık Sınıfı ve Ortaokul I. Sınıf):

a. Basit ve bileşik cümlelerden (simple, compound and complex sentences) oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi,

b. Basit ve bileşik cümleleri anlayabilme,

c. Basit ve bileşik cümle öğelerinin bilgisi,

d. Basit ve bileşik cümlelerle ilgili belli başlı dilbilgisi kuralları bilgisi,

e. Günlük konuşmada kullanılan belli başlı İngilizce kısaltmalar bilgisi,

f. Düzeye uygun noktalama işaretleri bilgisi,

g. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı dinlediğinde anlayabilme,

h. Basit cümlelerden oluşan bir parçayı bir başka basit anlatım biçimine çevirebilme,

ı. Normal hızda ve düzeyine uygun bir karşılıklı konuşmayı anlayabilme, j. Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme, k. Basit cümlelerle normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme,

1. Günlük yaşantıyla ilgili, basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelimelerin anlamlarını kestirebilme,

m. Günlük yaşantıyı basit ve bileşik cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme. h. İngilizce öğrenmeye istekli olma, o. İngilizce öğrenmekten zevk alma,

2. Orta Devrenin Amaçları (Ortaokul II. ve III. Sınıflar):

a. Genellikle bileşik cümlelerden oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam

bilgisi,

b. Bileşik cümle (compound complex) öğelerinin sıra bilgisi,

c. İngilizce imla kuralları bilgisi,

d. Günlük hayatta kullanılan belli başlı kısaltmalar bilgisi,

e. İki veya daha çok basit cümleyi verilen bağlaçlar yardımıyla bileşik cümle haline çevirebilme,

f. Seviyesine uygun bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı (authentic material) dinlediğinde anlayabilme,

g. Seviyesine uygun olarak ve normal hızda yapılan bir konuşmayı anlayabilme,

h. Bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçayı okuduğunda anlayabilme,

ı. Verilen bir duruma uygun olarak genellikle bileşik cümleler kullanarak, normal hızda ve düzgün bir telaffuzla konuşabilme,

j. Günlük yaşantıyla ilgili olan ve bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçada bilmediği kelime ve deyimlerin anlamını kestirebilme.

k. İmla kurallarını İngilizce bir parçada doğru olarak kullanabilme, 1. Günlük yaşantıyı tabii biçimde sözlü olarak anlatabilme,

m. Günlük yaşantıyı bileşik (compound complex) cümlelerle yazılı olarak ifade edebilme,

n. Düzeyine uygun İngilizce yayınları izlemeye istek duyma,

o. İngilizce konuşmaktan zevk alma.

3. İleri Devrenin Amaçları (Lise I. II. ve III. Sınıflar):

a. Genellikle bileşik (compound complex) cümlelerden oluşan bir parçada geçen kelimelerin anlam bilgisi.

b. Edebi metinlerle ilgili temel kavramlar bilgisi, c. Hikaye, roman, tiyatro vb. edebi türler bilgisi, d. İngilizce kompozisyon yazmada dikkat edilecek kurallar bilgisi,

e. İngilizce okuduğunu anlama becerisini geliştirmede kullanılan teknikler bilgisi,

f. İngilizce bir parçayı Türkçeye ve Türkçe bir parçayı İngilizceye çevirebilme,

g. Çeşitli konulardaki İngilizce yayınları okuduğunda anlayabilme,

h. Bir parçada bilinenler yardımıyla bilinmeyen kelime ve deyimlerin anlamım kestirebilme.

ı. Duygu ve düşüncelerini çeşitli şekillerde (hikaye etme, tasvir etme, tanımlama, tartışma vb.) sözle veya yazıyla ifade edebilme,

j. Seviyesine uygun edebi bir metni inceleyebilirle, k. İncelediği edebi bir metni eleştirebilme,

I. Sinema, TV. veya Video teypte izlenen bir olayı önceden öğretmen tarafından veya sınıfta birlikte belirlenen ölçütlere göre değerlendirebilme,

m. Bellibaşlı çağdaş İngiliz ve Amerikan yazarlarının eserlerinden haberdar olma,

n. Ders dışında İngilizce yayınları izlemeye istekli olma, o. Farklı kültür değerlerini hoşgörü ile karşılayabilme.

II. KONULAR :

A. Hazırlık Sınıfı :

- Simple sentences (This is .............)

- Positive, negative, interrogative forms tag guestions

- The articles (a, an, the)

- Imperative sentences (negative, positive)

- Nouns (countable, uncountable, singular, plural)

- Some, any, no, many, much, little, a little

- Few, a few etc;

- Common prepositions

- Telling the time

- Adjectives and adverbs (comparison of adj, and adv, too, enough)

- Pronouns (subjective, objective, possessive)

- To be, to have (as a main verb)

- Auxiliaries;

Can (ability, permission)

Could (request)

Would (request and conditional)

Would like

May (permission, possibility)

Must (obligation, prohibition)

Mustn't

Needn't

Should (advisability)

Have to (external obligation)

Shall

Will (request)

- Tenses;

Simple present

Present Continuous

Simple Past

Past Continuous

Present Perfect

Future (going to)

Future (shall, will)

Used to (habitual action in the past)

Reported Speech (With simple present, present perfect, simple future tense, reporting words)

Imperative Statement Negative form Question form

- Active voice, Passive voice;

Simple present (with and without agent)

Simple past

Present perfect

Future

- Coordinating conjunctions(or, but, and so, ete)

- Subordinate clauses

- Adverbial clauses

Time

Reason

Comparison (first type)

- Adjectival, clauses

Defining relatives (that, which, who)

- Noun clauses (as objects)

- Infinitives (after adjectives)

Adjective+infinitives

Verb+infinitives

- Kontrollü kompozisyon yazma ve anlatma,

- Seviyeye uygun kısa hikayeler okuma.

B. Orta I inci Sınıf:

- Sentence Building

Compound and complex cümleler üzerinde çalışmalar.

Değişik bağlaçlar (either... ör, neither nor, not only...... but, unless vb.

- Noun clauses (revision)

- Noun clauses (as subject)

- Adjectival clauses:

Defining relatives, non-defining relatives

- Adverbial clauses :

Place

Purpose

Result

Concession

Manner

- Conditional (second and third types)

- Tenses : (revision) Colored Future Future Continuous Past Perfect Conditional Perfect Present Perfect Continuous

okuma.

Future Perfect

- Model auxiliaries :

Beto,

Be able to (present, past, future)

Had better, vvould rother

Dught to

Have to (present, past, future)

May

Might

- Pronouns (revision)

Pronouns (reflexive, emphatic form, indirect object)

- Reported Speech (with past and past perfect tense, reporting words)

- Active voice. Passive voice:

Present Continuous,

Past Continuous,

Past Perfect,

Infinitive.

- Gerunds

- Infinitives

- Causatives (let, make, have, aşk, get ete)

- Kontrollü kompozisyon ve precis yazımı

- Okuma becerisini geliştirmek için çeşitli konuları içeren kitapları kontrollü

C. Ortaokul II. Sınıf:

- Sentence building

- Phrases

- Noun clauses

- Future Perfect Continuous

- Past Perfect Continuous

- Adjectival Clauses

- Adverbial Clauses

- Infinitives

- Perfect infinitives

- Participles (present, past)

- Gerund (as a subject an as an object after prepositions)

- Gerund-lnfinitive comparison

- Manage to, can, be able to (comparison)

- Must, have to (comparison) Causatives (review)

- Subjunctives (I wish, if only.... vb.)

- Konuşma, okuma ve yazma becerilerini daha üst seviyeye getirme, kelime hazinesini zenginleştirici kitaplar okuma,

- Özet çıkarma, anafıkir bulma, okuduğunu kendi kelimeleriyle anlatma.

- Konuşma becerilerini geliştirici diyaloglar ve benzeri çalışmalar,

- Güdümlü yazma çalışmaları. D. Orta III ncü Sınıf:

- Infinitive ve participle'ların clause ve phraselerin yerine kullanılması.

- Infinitives of purpose instead of a purpose clause,

- Participle phrase instead of a relative clause,

- Passive infinitive,

- Word building,

- Affixes,

- Determiners,

- Position (adj, adverbs, noun, verb),

- Present participle phrases,

- Past participle phrases,

- Perfect participle phrases,

- Gerund (review), Perfect gerund,

- Tenses (revievv),

- Okunan orta düzeydeki kitapları incelerken karakter analizi yapma, anafıkir bulma, karakterler arasındaki ilişkileri bulma,

- Önceden belirlenmiş konular üzerinde hazırlanarak kısa konuşmalar yapma, yaratılan gerçeğe uygun durumlarda rol alma, (Kritik etme, soru sorma, hikaye etme. tasvir etme. yol sorma, işe müracaat, yemek tarifi yapma vb.),

- Kişisel mektuplar, iş mektupları ve benzeri türlerle ilgili çalışmalar yapma, müracaat formları doldurma, kendi yaratıcılıklarına dayalı, sınırlı kompozisyon yazma,

- Descriptive ve narrative, explanatory vb. paragraflar oluşturma,

- Yazma çalışmalarında, imlâ kurallarını ve noktalama işaretlerini yerinde kullanma.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
ingilizce dersinin amacı
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» mustafa sandal'ın özel hayatı

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
`•.,¸¸,.•´¯Oyun, program ve bilgisayar¯`•.,¸¸,.•´ :: Eğitim :: Dersler hakkında paylaşımlar-
Buraya geçin: